Polityka prywatności i cookies

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Grupa MMarketing (NIP 8792413577) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Władysława Łokietka 5.
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@grupammarketing.pl
Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług:
a) Aby zlecić usługę, konieczne jest podanie imienia, adresu e-mail, specyfikacji zlecenia oraz danych rozliczeniowych — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
b) Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
c) Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
d) Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymywać rabaty na przyszłe usługi, konieczne jest podanie imienia i adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać kodów rabatowych.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem działalności, firma Grupa MMarketing przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych.

 • Przedstawienie oferty usług
  Do przygotowania i przedstawienia oferty usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię lub nazwa firmy, adres e-mail, treść zapytania (np. adres strony www).
  Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Nawiązanie współpracy i rozliczenia zamówień
  Do nawiązania współpracy, kontaktu w sprawie zleceń i ich rozliczenia przetwarzamy dane osobowe udostępniane przez zamawiającego: Imię i Nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer NIP, numer telefonu, adres strony www i inne, niezbędne do realizacji zlecenia informacje.
  Przetwarzanie jest niezbędne do nawiązania współpracy na żądanie osoby, której dane dotyczą i jej rozliczenia. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Obsługa zapytań z formularza kontaktowego
  Po to, by odpowiedzieć na zapytania niebędące prośbą o przedstawienie oferty, przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię lub nazwa firmy, adres e-mail, treść zapytania (np. adres strony www).
  Przetwarzanie jest niezbędne do stworzenia wyczerpującej odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe pozyskane inaczej (telefonicznie, mailowo itd.), niż przez formularz kontaktowy ze strony www.seomariusz.pl przetwarzane są tylko w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do jego realizacji. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, właściciel danych osobowych ponownie pytany jest o zgodę i informowany o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Przekazywanie danych osobowych

Przekazujemy dane osobowe dostawcom usług w minimalnym, koniecznym zakresie i w zależności od sytuacji. Są to podmioty przetwarzające albo administratorzy:

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA). Cel: usługi analityczne.
 • Google ADS (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii). Cel: kampanie reklamowe wraz z pomiarami ich skuteczności.
 • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii). Cel: kampanie reklamowe wraz z pomiarami ich skuteczności.
 • IFIRMA SA (administrator cookies: IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław). Cel: obsługa rozliczeń w systemie dostawcy.

Współpracujemy z dostawcami, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie i na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas różnego typu usługi. Korzystamy również z dostawców usług, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele oraz sposoby wykorzystania danych osobowych. Świadczą oni dla nas np. usługi kampanii reklamowych. Dostawcy usług, z którymi współpracujemy, mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii lub poza terytorium EOG.

W związku z przekazaniem danych poza terytorium EOG zadbaliśmy o to, by dostawcy usług, z którymi współpracujemy, zagwarantowali wysoki stopień ich ochrony. Gwarancje te wynikają między innymi ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA. Informujemy o możliwości uzyskania od nas dokładnych informacji na temat klauzul umownych. W celu ich uzyskania należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@grupammarketing.pl.

Co więcej, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, powierzone i przechowywane dane osobowe są przez nas udostępniane.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Firma Grupa MMarketing, jako administrator danych osobowych przetwarza i przechowuje Pana/Pani dane w minimalnym koniecznym zakresie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania oferty, odpowiedzi na zapytania oraz umożliwiający wykonanie innych obowiązków (np. wystawienia i przechowywania faktur – 5 lat).

Uprawnienia podmiotów danych

Przypominamy, że w każdym czasie może Pan/Pani usunąć powierzone dane. Dodatkowo przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Żeby skorzystać ze swoich uprawnień, musi Pan/Pani przesłać do nas wiadomości na adres e-mail kontakt@grupammarketing.pl. Na każdą przesłaną do nas wiadomość z żądaniem wykonania ww. praw reagujemy niezwłocznie. Jeżeli z uwagi na skomplikowanych charakter żądania lub dużą liczbę żądań nie będziemy mogli zrealizować go od razu to o ostatecznym terminie realizacji, który wynosi nie więcej, niż 14 dni lub jego przedłużeniu poinformujemy.

Bezpieczeństwo Państwa danych
Firma Grupa MMarketing, jako administrator Pana/Pani danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.
Przywiązujemy szczególną uwagę i zobowiązujemy się do:

 • zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem i wykorzystaniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem albo zniszczeniem,
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób upoważnionych,
 • ewidencjonowania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu ich przetwarzania,
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji dotyczącej sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz wykorzystania środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią lepszą ochronę przetwarzania tych danych,
 • kontroli procesu przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Pliki cookies

Grupa MMarketing na stronie www.seomariusz.pl, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego działania witryny, dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika oraz zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych albo marketingowych. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia). Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy:

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • Google ADS (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

Pan/Pani, jako użytkownik strony www.seomariusz.pl może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której Pan/Pani korzysta. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Pana/Pani urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie dostępu lub zablokowanie plików cookies może skutkować utrudnieniem albo uniemożliwieniem dostępu do strony www.seomariusz.pl. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.